Jesteś tu: Strona główna » Aparatura » GC/MS

GC/MS

GC/MS Shimadzu GC-17 QP5000
pokój: R-416
telefon: +4822 8220211, wew.416

Opiekun przyrządu:
Dr hab. Tomasz Gierczak
e-mail:
pokój: R-416
telefon: +4822 8220211, wew.416

Operator przyrządu:
Dr hab. Tomasz Gierczak
e-mail:

Opis przyrządu:
Zestaw GC/MS składa się z kapilarnego chromatografu gazowego (GC-17) wyposażonego w dozownik typu split/splitless oraz kwadrupolowy spektrometr mas (QP5000) z jonizacja strumieniem elektronów (EI) o standardowej energii 70 eV. Spektrometr mas pracuje zarówno w reżymie całkowitego prądu jonowego (TIC), jak również w reżymie monitorowania wybranych jonów (SIM). Oprogramowanie obsługujące zestaw GC/MS wyposażone jest w bibliotekę widm masowych NIST 5.0, konieczną od identyfikacji analitów. Dysponujemy również dwoma kapilarnymi chromatografami gazowymi, wyposażonymi w dozowniki typu split/splitless oraz detektory płomieniowo-jonizacyjny (FID) i wychwytu elektronów (ECD) (Shimadzu GC-17 z detektorem FID, Hewlett Packard, HP 5980 Seria II z detektorem FID oraz ECD). Dodatkowo posiadamy dwie przystawki do desorpcji termicznej, które mogą współpracować z każdym z naszych chromatografów.

Serwis:
Analiza za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej pozwala na jakościowe oraz ilościowe oznaczenie lotnych oraz średnio lotnych związków organicznych w skomplikowanych matrycach matrycach. Oferujemy identyfikację jakościową związków organicznych z pomocą techniki GC/MS oraz oznaczanie ilościowe związków organicznych w skomplikowanych matrycach za pomocą detektorów: masowego (MS-SIM), płomieniowo-jonizacyjnego (FID) oraz wychwytu elektronów (ECD). Rozwiązujemy problemy analityczne w zakresie analizy śladowej związków organicznych w różnych matrycach. Dobieramy warunki rozdzielenia oraz opracowujemy procedurę przygotowania próbki do analizy.

Zastosowanie
  • Identyfikacja nieznanych lotnych i średnio lotnych związków organicznych, zwykle w próbkach o skomplikowanej matrycy.
  • Oznaczanie śladowych ilości związków organicznych w próbkach o  skomplikowanych matrycach np.   oznaczanie zanieczyszczeń w środowisku.
  • Monitorowanie zanieczyszczeń w środowisku


Dokumenty i formularze:
Formularz zlecenia pomiaru